Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Algemeen

De vereniging telt ruim 1600 leden; varenden, ex-varenden die inmiddels hebben gekozen voor een functie aan de wal en mensen die niet meer actief aan het arbeidsproces deelnemen. Daarnaast zijn er nog ca. 500 student-leden. Alle leden ontvangen het 3-maandelijks verenigingsorgaan, de Cornelis Douwes, en kunnen deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt over het algemeen in het voorjaar op Terschelling gehouden.

 

Lidmaatschap

Iedereen die een relevant deel van zijn/haar maritieme opleiding heeft genoten op de Zeevaartschool ( WBS c.q. MIWB ) op Terschelling kan lid worden van de VOZT.
Ook (voormalige) docenten/directieleden van deze Zeevaartschool, die minimaal een studiejaar deel uitmaakten van het docentencorps, kunnen lid zijn van de vereniging.
Studenten, ingeschreven bij één van de studierichtingen van het MIWB, zijn zgn. student-leden.

 

Contributie
De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Betaling bij voorkeur middels automatisch afschrijving, dat bespaart kosten en tijd.
Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken wordt de contributie met € 2,00 verhoogd i.v.m. de administratiekosten.
Voor verzending van de Cornelis Douwes buiten Nederland worden eveneens meerkosten in rekening gebracht.

 

Donateur.

U kunt geen lid worden maar u bent wel bereid de VOZT te steunen?
 
Wordt dan donateur!
 
Donatie.
Donateurs kunnen zelf bepalen met welk bedrag zij de vereniging willen ondersteunen. De bijdrage dient echter minimaal gelijk zijn aan de kosten van het lidmaatschap. Ook als donateur ontvangt u ieder kwartaal de Cornelis Douwes.
 
Voor vragen m.b.t. contributie en donaties kunt u contact opnemen met de penningmeester.